Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

Lisikont
13:38
Lisikont
13:36
0658 aa3c 500
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viaslomka slomka
Lisikont
13:32
0213 97f5
Reposted frommylove16 mylove16 viabananowo bananowo
13:32
‘wybacz, że patrzę na ciebie z miłością, ale tylko tak potrafię’
— (via umarlabym-dla-ciebie)

December 01 2017

Lisikont
09:29
Lisikont
09:29
2154 ac9c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasmoke11 smoke11

November 30 2017

Lisikont
12:15
mam manie prześladowczą, chcę tylko spotkać Cię znów
— Kartky
Reposted frommefir mefir viadivi divi
Lisikont
12:15
1569 5733
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola
Lisikont
12:10
Lisikont
11:19
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromallay allay viaasylopath asylopath
Lisikont
11:16
9982 f78d
my secret
Reposted fromnazarena nazarena viahash hash
Lisikont
11:15
Lisikont
11:07
Lisikont
11:07
6750 4bed

November 25 2017

Lisikont
11:59
7837 1b36 500
Reposted fromzrazik zrazik viaZoonk11 Zoonk11
Lisikont
11:55
7398 ca8d
Reposted fromHypothermia Hypothermia viafotofob fotofob
Lisikont
11:55
0189 febe 500
Reposted fromsosna sosna viacocciuella cocciuella

November 20 2017

15:15
3745 afd5
Reposted fromdivi divi viastonerr stonerr
Lisikont
15:08
1340 03e0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viawielebna wielebna

November 10 2017

Lisikont
16:40
6177 5914
Reposted fromxoxou xoxou viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl