Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

Lisikont
17:47
1213 2643 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Lisikont
17:12
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazielono zielono
Lisikont
14:19
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viacholera cholera
Lisikont
14:17
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaworthit worthit

February 21 2018

Lisikont
09:52
8342 dfc8 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viavertheer vertheer
Lisikont
09:49
Lisikont
09:48
7229 a772 500
Lisikont
09:48
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka

February 19 2018

Lisikont
08:45
Lisikont
08:40

February 16 2018

20:55
4110 b682
Reposted fromcambellschicken cambellschicken viaRamme Ramme
Lisikont
20:34
6544 16d7 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viastrzepy strzepy

February 15 2018

16:59
5843 e2c8 500
Reposted frombrumous brumous viawhiskywithsprite whiskywithsprite
Lisikont
16:59
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viaparamour paramour
Lisikont
15:07
0281 f6e1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaRani Rani

February 09 2018

11:46
8022 9918 500

drunkpalebitch:

Instagram- @da.rk

Reposted fromunco unco viaszydera szydera
Lisikont
11:45
8970 be64 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabananowo bananowo
Lisikont
11:33
6606 1353
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny

February 07 2018

Lisikont
10:58
7576 2f64
Reposted fromszatatan szatatan viatouchthesky touchthesky
09:18
6465 8d21

bosquhe:

Bosquhe

Reposted fromSkydelan Skydelan viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl