Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

Lisikont
12:00

October 17 2017

Lisikont
06:37

October 16 2017

Lisikont
07:47
5672 10c6 500
Lisikont
07:18
5354 3ef9
Lisikont
07:18
8047 72f8 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viapeepingtom peepingtom

October 15 2017

Lisikont
10:32
7334 0564
Lisikont
10:32
2018 e7a9 500
Reposted fromkodokuna kodokuna viagdziejestola gdziejestola
Lisikont
10:31
Lisikont
10:31
3701 0362
Reposted fromels els viagket gket
Lisikont
10:22
7843 2b74
Reposted fromeklerrka eklerrka viaimpressive impressive
Lisikont
10:12
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka vialitka litka
10:10
4790 78c7 500
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi vialitka litka
10:09

Do wszystkiego da się przyzwyczaić.. Nawet do tego, że gdy kogoś potrzebujesz, zostajesz sama ~ moje

October 14 2017

Lisikont
09:51
9331 77a1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakhal khal
Lisikont
09:43
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza via12czerwca 12czerwca
Lisikont
09:34
Lisikont
08:55
1526 bd6b
Reposted fromlewerence lewerence viaPaseroVirus PaseroVirus
Lisikont
08:53
9001 71d6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamoai moai
Lisikont
08:42
Lisikont
08:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl